Inleiding

Wil je groeien als een volgeling en leerling van Jezus Christus? Wil je anderen helpen groeien als gelovigen?

Bestudeer dan de vier HANDLEIDINGEN VOOR GROEPSLEIDERS voor het MAKEN VAN DISCIPELEN en ga aan de slag met de inhoud! Hierna worden ze “handleiding 1 tot 4” genoemd. Een “discipel” is een volgeling van Jezus Christus die leert terwijl hij volgt.

Jezus maakte discipelen. Hij zei, “Kom en zie!” en “Volg Mij!” (Johannes 1:39,43). En mensen kwamen overal vandaan om te zien wie Hij was, te horen wat Hij zei en te weten waarvoor Hij zijn leven inzette. Mensen volgen Hem in alle landen van de wereld, omdat Hij levens verandert. Hij heeft ook onze levens veranderd!

Later koos Jezus biddend twaalf mannen om hen tot discipelen van Hem te maken en hen toe te rusten voor zijn bediening. Hij vroeg deze groeiende discipelen “met Hem” te blijven, naar zijn woorden te luisteren, zijn leven te observeren en zijn voorbeeld in leven en bediening na te bootsen (Markus 3:13-15).

Na ongeveer twee jaar gaf Jezus hen een taak, “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28:18-20). En zij gingen en maakte mensen tot discipelen van Jezus Christus in Jeruzalem en steeds verder weg. (Handelingen 1:8). Deze discipelen maakten op hun beurt anderen tot discipelen tot in de verste hoeken van de aarde. Zij gaven door wat zij zelf geleerd hadden (2 Timoteüs 2:2). Discipelen van Jezus Christus maken nieuwe discipelen in alle plaatsen in de wereld.

De apostel Paulus leerde dat Jezus Christus bepaalde christenen een taak geeft

“om de heiligen (christenen) toe te rusten voor het werk in zijn dienst.
Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd” (Efeziërs 4:11-16).

Het doel van de vier handleidingen is om een christen groepsleider te helpen andere christenen toe te rusten discipelen van Jezus Christus te worden. Een “discipel” is een volwassen en functionerende christen.

De cursus helpt praktisch om discipelen toe te rusten door het volgende te bieden:

  1. Elk handleiding bevat 12 lessen die eventueel in drie maanden voltooid kunnen worden.
  2. Belangrijke Bijbelteksten helpen de studenten Christus en de Bijbel goed te kennen.
  3. De groepsleider behoort de vragen in de handleiding te stellen en de studenten te vragen de Bijbelgedeelten te lezen voordat de bespreking begint.
  4. Een richtlijn is voor de groepsleider beschikbaar als antwoord op elk vraag.
  5. De toerustingcursus geeft praktische methoden om de beginselen van discipelschap te oefenen.
  6. Elke les bevat een voorbereiding om thuis te doen. Deze wordt aan de studenten uitgedeeld aan het einde van elke les.
  7. De toerustingcursus is eenvoudig over te dragen aan anderen. Na voltooiing van een handleiding met twaalf lessen, mogen de studenten die van plan zijn anderen te onderwijzen een exemplaar van de handleiding ontvangen.

Ons gebed is dat de Heer het aantal mensen, dat discipel van Jezus Christus wordt, sterk zal doen toenemen (Handelingen 6:7).

Mag de Heer verheerlijkt worden! Want “alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36).

DOTA was oorspronkelijk “Discipleship training On The Air”. Het bestond uit een serie radio uitzendingen met seminars bedoeld voor China, geschreven in 1993. Dit is de eerste Nederlandse uitgave en dateert van 2013.

Copyright

Op de handleidingen “Ga en maak discipelen” rust auteursrecht. Zij mogen alleen gekopieerd worden voor trainingsdoeleinden. Zij mogen niet verkocht worden. Zij mogen ook niet vertaald worden in andere talen zonder toestemming van de auteur.

© 1994–2017 DOTA Team.