دوره شاگرد سازی از رادیو

کتاب مقدس


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

در اینجا میتوانید از دو ترجمه مفید کتاب مقدس استفاده کنید.