در اینجا میتوانید از دو ترجمه مفید کتاب مقدس استفاده کنید.

ترجمه کتاب مقدس از زبان اصلی

 

ترجمه کتاب مقدس به زبان ساده