عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.
 هدف
اولین هدف، دانستن بیشتر در باره عیسی مسیح نجات دهنده، یک شاگرد (پیرو) عیسی مسیح شدن، از عیسی مسیح آموختن و بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن میباشد.
دومین هدف، آموختن بیشتر در باره کتاب مقدس، تعالیم کتاب مقدس و چگونگی به کار بردن تعالیم کتاب مقدس در زندگی خود و تجربه کردن پری زندگی مسیحی میباشد.
سپس ممکن است شما همچنین در باره اجتماع مسیحی که یک مشارکت خانگی (گروه کوچک) یا یک کلیسا است، آنچه که یک اجتماع مسیحی میباشد، چگونه یک اجتماع مسیحی از طریق مراسم جشنها و خدمات بنا میشود، مقدمه هایی بر اولین کتابها در عهد عتیق و درعهد جدید و توضیحاتی راجع به انجیل یوحنا بیاموزید.
درنهایت ممکن است در باره مسیح بعنوان شبان و پادشاه توسط همه تمثیلهای عیسی مسیح، مقدمه هایی بر همه کتابهای دیگر در عهد عتیق و در عهد جدید و توضیحاتی راجع به نامه به رومیان بیاموزید.
 روش (چگونگی شروع)
مشارکت خانگی

شما میتوانید گروهی کوچک از افراد را در خانه خود جمع کنید. این جمع یک مشارکت خانگی یا یک گروه کوچک نامیده میشود.
شما میتوانید اعضای خانواده خود، دوستان و در صورت امکان همسایگان خود را دعوت کنید که بیایند و گوش کنند.

برنامه های رادیو

اولین بخش برنامه های رادیو ۶ ماه طول میکشد. سپس دو بخش ۶ ماهه دیگر پس از آن خواهند بود. شما میتوانید هر چند بار که برایتان ممکن است به برنامه های رادیو– ۵ روز در هفته – گوش دهید. (به فرکانس رادیو در برگه دیگر مراجعه کنید). در اولین روز هر هفته (شنبه) از رادیو تعالیم انجیل و موضوعات کلیدی شاگردسازی پخش می شود. در چهار روز بعدی تعمق بر روی آیات کلیدی کتاب مقدس که حفظ شده اند، بررسی کتاب مقدس روی سئوالات مهم زندگی، همه چیز در باره دعا و وقت در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اولین نیمه عهد جدید پخش می گردد.
شما ممکن است تصمیم بگیرید که برنامه های رادیو را ضبط کنید و به آنها بعداً گوش دهید یا یکدیگر را یکبار یا دوبار در هفته جهت گوش دادن به برنامه های رادیو ملاقات کنید.

کتابهای دستور عمل

چهارکتاب دستورعمل شاگردسازی هر یک دارای ۱۲ درس هستند که اولین بخش برنامه های رادیو را همراهی میکنند و شامل پرستش، تعمق و حفظ کردن، در میان گذاشتن برکات، تعالیم شاگردسازی، بررسی کتاب مقدس و دعا هستند.
پس از ۳۰ دقیقه از یک برنامه رادیو، ممکن است شما کتابهای دستورعمل شاگردسازی را استفاده کنید و همان موضوعها را با هم بررسی نمائید. برای هر ۶ هفته از برنامه های رادیو یک کتاب دستور عمل موجود است. ۵ برنامه های رادیو در هر هفته با ۲ درس از یک کتاب دستور عمل مطابقت میکند. برای مثال، ۵ برنامه های رادیو در اولین هفته با درس ۱ و درس ۲ در دستور عمل شاگردسازی - کتاب اول هماهنگ است.
بعد از آنکه اولین مجموعه یعنی ۴ کتب دستور عمل شاگردسازی کامل شدند، دومین مجموعه یعنی ۴ کتب دستور عمل بنای کلیسا و یک مجموعه سوم یعنی ۴ کتب دستور عمل شبانی موجود می باشند که به دومین و سومین بخش از برنامه های رادیو مربوط هستند. کتابهای دستور عمل همچنین میتوانند بطور مجزا از برنامه های رادیو و با یک سرعت استفاده آهسته تر بکار برده شوند.

کتاب مقدس و سرودنامه

شما میتوانید آیات مطرح شده در کتابهای دستورعمل را در کتاب مقدس نگاه کنید و آنها را برای اعضای مشارکت خانگی با صدای بلند بخوانید. از کتاب مقدس بعنوان کتابی که بیشترین کاربرد را در زندگیتان دارد، استفاده کنید. شما همچنین میتوانید یاد بگیرید سرودهای مسیحی را با یکدیگر بخوانید و با هم یا به تنهایی دعا کنید.

CD (سی دی)

CD (سی دی) شامل همه مطالب مربوط به دوره شاگردسازی از رادیو و برنامه رایگان Acrobat Reader جهت مطالعه و کپی کردن آنها بدون تغییر محتوای آنها میباشد.

امکان تماس گرفتن

اگر تصمیم گرفتید به مطالب این دوره واکنش نشان دهید، ممکن است با کلیسای خودتان یا مشارکت خانگی خود یا با آدرس عنوان شده در صفحه اینترنتی www.dota.net تماس بگیرید.

دعای ما این است که خداوند بسرعت تعداد شاگردان، مشارکتهای خانگی و شبانان را افزایش دهد و اینکه تعداد زیادی از مردم مطیع ایمان گردند (اعمال رسولان ۶: ۷). با امید به اینکه خداوند جلال یابد: " زیرا كه از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالاباد جلال باد، آمین " (رومیان ۱۱: ۳۶).

دوره شاگردسازی از رادیو