دوره شاگرد سازی از رادیو

فهرست موضوعات


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

علاوه بر کتابهای دستورعمل، در اینجا فهرست کاملی وجود دارد که شامل سؤالها، موضوعات و ‏آدرسهایی به بخشهای مناسب در‎ ‎کتابها است.

علاوه بر کتابهای دستورعمل، در اینجا فهرست کاملی وجود دارد که شامل سؤالها، موضوعات و ‏آدرسهایی به بخشهای مناسب در‎۱۲ کتابهای دستورعمل و ۳۹۰ برنامه های رادیویی دوره شاگردسازی از رادیو میباشد. برای استفاده از آنها به فهرست موضوعی مراجعه کنید.

فهرست موضوعات