علاوه بر کتابهای دستورعمل، در اینجا فهرست کاملی وجود دارد که شامل سؤالها، موضوعات و ‏آدرسهایی به بخشهای مناسب در‎ ‎کتابها است.‏‏‏

علاوه بر کتابهای دستورعمل، در اینجا فهرست کاملی وجود دارد که شامل سؤالها، موضوعات و ‏آدرسهایی به بخشهای مناسب در‎۱۲ کتابهای دستورعمل و ۳۹۰ برنامه های رادیویی دوره شاگردسازی از رادیو میباشد. برای استفاده از آنها به فهرست موضوعی مراجعه کنید.

   

براى خواندن اين كتابها نياز به برنامه ‏Adobe Acrobat Reader‏ داريد.‏ اگر اين برنامه را در ‏كامپيوتر خود نداريد،‎ ‎روى اين متـن كليك ‏‎ ‎كنيد تا آن را در كامپيوتر خود ‏download‏ نـمائيد.‏ نكات مهم براى استفاده از
‏Adobe Acrobat Reader