دوره شاگرد سازی از رادیو

راديو


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

readبرای خواندن متن برنامه ها،‎ روی مطلب مورد نظر خود کلیک کنید.

اولین بخش برنامه های رادیو ۶ ماه طول میکشد. سپس دو بخش ۶ ماهه دیگر پس از آن خواهند بود. شما میتوانید هر چند بار که برایتان ممکن است به برنامه های رادیو– ۵ روز در هفته – گوش دهید. (به فرکانس رادیو در برگه دیگر مراجعه کنید). در اولین روز هر هفته (شنبه) از رادیو تعالیم انجیل و موضوعات کلیدی شاگردسازی پخش می شود. در چهار روز بعدی تعمق بر روی آیات کلیدی کتاب مقدس که حفظ شده اند، بررسی کتاب مقدس روی سئوالات مهم زندگی، همه چیز در باره دعا و وقت در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اولین نیمه عهد جدید پخش می گردد.
شما ممکن است تصمیم بگیرید که برنامه های رادیو را ضبط کنید و به آنها بعداً گوش دهید یا یکدیگر را یکبار یا دوبار در هفته جهت گوش دادن به برنامه های رادیو ملاقات کنید.

سؤالهای اساسی
3 پاسخ شما به خداوند 8 آگاهی به اصل و ریشه خود 13 شناخت هویت خود
18 آگاهی به هدف خود 23 آگاهی به سرنوشت خود 28 آگاهی به ثمربخشی خود
روابط مهم
33 محبت مسیحی 38 دوستی مسیحی 43 پرهیزگاری مسیحی
48 ازدواج مسیحی 53 خانوادۀ مسیحی 58 روابط سازشکارانه
کلیسا
63 وظیفه‌ فرهنگی كلیسا 68 وظیفه بشارتی كلیسا 73 وظیفه رسالت بین المللی كلیسا
78 اهداف كلیسا 83 رهبری كلیسا  
زندگی در دنیا
88 پول و ثروت 93 درستکاری 98 وسوسه ها
103 جنگ روحانی 108 رنج کشیدن  
آمدن مسیح
113 آمدن اولیه عیسی 118 آمدن ثانویه عیسی  
انجيل يوحنا
روميان
تعلیم   حفظ کردن   بررسی کتاب مقدس  
دعا   در میان گذاشتن   کتابهای موجود در کتاب مقدس