دوره شاگرد سازی از رادیو

راديو


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

readبرای خواندن متن برنامه ها،‎ روی مطلب مورد نظر خود کلیک کنید.

اولین بخش برنامه های رادیو ۶ ماه طول میکشد. سپس دو بخش ۶ ماهه دیگر پس از آن خواهند بود. شما میتوانید هر چند بار که برایتان ممکن است به برنامه های رادیو– ۵ روز در هفته – گوش دهید. (به فرکانس رادیو در برگه دیگر مراجعه کنید). در اولین روز هر هفته (شنبه) از رادیو تعالیم انجیل و موضوعات کلیدی شاگردسازی پخش می شود. در چهار روز بعدی تعمق بر روی آیات کلیدی کتاب مقدس که حفظ شده اند، بررسی کتاب مقدس روی سئوالات مهم زندگی، همه چیز در باره دعا و وقت در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اولین نیمه عهد جدید پخش می گردد.
شما ممکن است تصمیم بگیرید که برنامه های رادیو را ضبط کنید و به آنها بعداً گوش دهید یا یکدیگر را یکبار یا دوبار در هفته جهت گوش دادن به برنامه های رادیو ملاقات کنید.

اطمینانهای مسیحی
2 اطمینان از نجات 7 اطمینان از گرفتن جواب دعا 12 اطمینان از پیروزی
17 اطمینان از بخشش 22 اطمینان ازهدایت خدا  
زندگی جدید در مسیح
27 مسیح در مرکز زندگی 32 خواندن کتاب مقدس 37 شرایط دعا
42 شرایط دوستی 47 شهادت دادن  
انجیل
52 ذات گناه 57 مجازات گناه 62 کفاره گناه
67 نجات یک هدیه است 72 پذیرفتن عیسی  
شاگردی
77 دگرگونی 82 انکار خود 87 خدمت کردن
92 بخشش دارایی    
شخصیت مسیحی
97 شبیه مسیح شدن 102 پاکی 107 محبت
112 ایمان 117 فروتنی  
آمادگی مسیحی برای ازدواج
 
ازدواج مسیحی
 
والدین مسیحی
 
ملکوت خدا
 
کلیسای مسیحی
   
عظمت خدا
 
منابع خدا
 
تعلیم   حفظ کردن   بررسی کتاب مقدس  
دعا   در میان گذاشتن   کتابهای موجود در کتاب مقدس