دوره شاگرد سازی از رادیو

راديو


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

readبرای خواندن متن برنامه ها،‎ روی مطلب مورد نظر خود کلیک کنید.

اولین بخش برنامه های رادیو ۶ ماه طول میکشد. سپس دو بخش ۶ ماهه دیگر پس از آن خواهند بود. شما میتوانید هر چند بار که برایتان ممکن است به برنامه های رادیو– ۵ روز در هفته – گوش دهید. (به فرکانس رادیو در برگه دیگر مراجعه کنید). در اولین روز هر هفته (شنبه) از رادیو تعالیم انجیل و موضوعات کلیدی شاگردسازی پخش می شود. در چهار روز بعدی تعمق بر روی آیات کلیدی کتاب مقدس که حفظ شده اند، بررسی کتاب مقدس روی سئوالات مهم زندگی، همه چیز در باره دعا و وقت در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اولین نیمه عهد جدید پخش می گردد.
شما ممکن است تصمیم بگیرید که برنامه های رادیو را ضبط کنید و به آنها بعداً گوش دهید یا یکدیگر را یکبار یا دوبار در هفته جهت گوش دادن به برنامه های رادیو ملاقات کنید.

تعالیم عیسی در باره دعا
4 خدا در دعای مسیح 9 انسان در دعای مسیح 14 حقیقت در دعا
19 مبارزه در دعا    
مرکز توجه در دعا
24 اعتراف به گناه در دعا 29 وقف خود در دعا 34 دعا برای نیازهای مادی
39 دعا برای نیازهای روحانی 44 دعا برای کارگران 49 دعا برای گمشدگان
دعاهای مردم در کتاب مقدس
54 دعای تجربه حضور خداوند 59 دعا برای تغییر شخصی 64 دعاهای ایلیای نبی
69 دعاهای اشعیاء نبی 74 دعاهای ابراهیم 79 دعاهای دانیال
تمرین دعا
84 وعده ها برای دعا 89 شرایط دعا 94 وضعیتهای جسمی در دعا
99 روزه داشتن در دعا 104 اصرار در دعا 109 استقامت در دعا
114 رهایی و دعا 119 برکات و دعا  
تعلیم   حفظ کردن   بررسی کتاب مقدس  
دعا   در میان گذاشتن   کتابهای موجود در کتاب مقدس