دوره شاگرد سازی از رادیو

عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

کتابها

روی کتاب مورد نظر خود کلیک کنید.‏

دستورعمل شاگردسازی

دستورعمل بنای کلیسا

دستورعمل ملکوت

کتاب اول  

کتاب اول  

کتاب اول  

کتاب دوم  

کتاب دوم  

کتاب دوم  

کتاب سوم  

کتاب سوم  

کتاب سوم  

کتاب چهارم  

کتاب چهارم  

کتاب چهارم  

 


کپی رایت © 2018 · همه حقوق محفوظ است · تیم DOTA