دوره شاگرد سازی از رادیو

کتابها


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

روی کتاب مورد نظر خود کلیک کنید. اندازه هر کتاب حدود 1.5 مگابایت است.