برۆن بیان کەن بە قۆتابی

فێرکردنەکانی ٢


پێشەکی
  ناوةرِؤك
وانەی ١٣ فيَركردن (بةرهةم هيَنان: بةشداريكردني ثةيامي ئينجيل و تاقيكردنةوةت).
وانەی ١٤ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (1كؤرنسؤس13: 1-13. جياوازي خؤشةويستي مةسيحي ضيية؟).
وانەی ١٥ فيَركردن (كةسايةتي باوةرِدار: هةلَسةنطاندني خود).
وانەی ١٦ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (يؤحةننا15: 13 - 15. جياوازي هاورِيَتي مةسيحي ضيية؟).
وانەی ١٧ فيَركردن (ثةيوةندييةكان. ثةيوةندييةكاني نيَوان ئافرةت و ثياو).
وانەی ١٨ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (1تسالؤنيكي4: 1-8. جياوازي ثةيوةندية مةسيحييةكان ضيية لةطةلأ ضةشنيتر؟).
وانەی ١٩ فيَركردن (خوداوةندي. ثيَشةنطى مةسيحي).
وانەی ٢٠ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (ئةفةسؤس2: 22 - 23. جياوازي هاوسةرطيري مةسيحي ضيية؟).
وانەی ٢١ فيَركردن (ڕوحي ثيرؤز. خودي ڕوحي ثيرؤز و كارةكاني).
وانەی ٢٢ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (ئةفةسؤس6: 1 - 4. جياوازي خيَزاني مةسيحي ضيية؟).
وانەی ٢٣ فيَركردن (قوتابيَتي. سيفةتةكاني قوتابي).
وانەی ٢٤ وانةي خويَندنةوةي كتيَبي ثيرؤز (2كؤرنسؤس6: 14- 7: 1. سيفةتي ثةيوةندييةكاني نيري ثيَضةوانة ضيية؟).
پاشکۆی
پاشکۆی ١ ڕةوشتي خودا و كورِي خودا.
پاشکۆی ٢ ڕوحي ثيرؤز: ڕوحي ثيرؤز يارمةتي باوةرِدار دةدات لة تاقيكرنةوةكانييان.
پاشکۆی ٣ كةسايةتي باوةرِداري مةسيحي: بوختان كردن و سةرزةنشت كردن.
پاشکۆی ٤ قوتابيَتي: تايبةتمةندي بةكارهيَناني شيَوازي كاري بؤ مةشق كردني قوتابيَتي.
پاشکۆی ٥ جؤرةكاني بةكارهيَناني خةلَوةتي ڕوحي، وانةي خويَندنةوةي كتيَبي، دةرخكردن.